132. Formosan Club Association, Chicago 芝加哥台灣同鄕會 / The First Formosan Club 第一個成立的台灣同鄉會 / 1954

芝加哥台灣同鄕會,於1954年成立,當時英文名叫Formosan Club Association,會館設於芝加哥的Magnolia Club House,會員包括居住在芝加哥、密西根、威斯康辛、密蘇里、肯薩斯、和德州各地的留學生,首任會長是Frank Hsu(1954—56),1957—58年Bill Hsieh繼任,1959—60年會長是C.H. Lu。