7. Mr. David Wu 吳振偉 in Oregon

Mr. David Wu 吳振偉 in Oregon

Mr. David Wu 吳振偉,1955年4月8日,出生于臺灣新竹縣,美國聯邦眾議員,代表俄勒岡州第一選區(波特蘭西北),民主党籍。為美國史上首位及目前唯一出生臺灣的華裔國會議員。