49. History of Taiwanese Association of America / Greater Washington, DC 華府台灣同鄉會簡介

從孕育到誕生

華府與巴城 1968 President Kenneth C. Yang 楊基焜

1967年,巴爾地摩與首都華盛頓地區台灣同鄉會創立,首屆會長為巴城的陳淮崇Norman Chen,第二屆1968年會長為華府的楊基焜Kenneth C. Yang。到了 1969年舉辦年會前,巴城與華府兩地決定分開辦活動,從此各自獨立,華府在那年年會中選出首屆會長王穎裕Frederic Wang。根據楊基焜會長回憶,1969年正月的年會在馬州銀泉市Randolph Road 附近一所教堂舉行,請到中餐館蔡師傅準備豐盛的餐點,還邀請台灣女婿CBS電視台主播Bob Dalton(蔡富美夫婿)主持節目,當時共有150 多人參加,其中有許多年輕家庭。楊會長並特別請攝影師到場拍攝團體照,留下這張非常珍貴的歷史照片,也成為華府台灣同鄉會1969年創會史料。

華府台灣同鄉會歷屆會長芳名錄 TAA Greater Washington Chapter

President Vice-President
1969 Frederic Wang 王穎裕 N/A
1970 Conald C. Chen 陳哲仁 N/A
1971 Vincent C丄ai 賴經都 N/A
1972 Kenneth Chang 張學賢 N/A
1973 George C. Pan 潘昭治 N/A
1974 Leo Y.C. Chiang 江應鐘 N/A
1975 Andrew Y. Lee 李友義 N/A
1976 Wen-Po Tsai 蔡文博 Zurnpeeng Ngg 黃俊平
1977 Tan S. Chen 陳唐山 N/A
1978 Wilbur W. Chen 陳文源 S.C. Chen 陳秀智
1979 William K. Chung 鍾桂榮 N/A
1980 Cady C. Chung 鍾傻成 N/A
1981 Liu-Hsiung Chuang 莊六雄
1982 Ai-Jeng Lin 林愛仁 Bernard Tsai 蔡武男
1983 Jim Lee 李界木 Kuang Y. Lin 林光源
1984 Kuang Y. Lin 林光源 GF. Lin 林高峰
1985 Yea-Tung Hung 洪耀東 Shien S. Perng 彭賢森
1986 Shien S. Perng 彭賢森 Henry H. Yu 游宏仁
1987 Edward H. Lee 李賢淇 Henry H. Yu 游宏仁
1988 Carol Huang 陳春華 Jason Huang 黃仁宗
1989 Jason Huang 黃仁宗 Hertz Huang 黃河
1990 Hertz Huang 黃河 Helen K. Huang 許桂棠
1991 Helen K. Allen- 趙夏蓮 Kuo-Chang Jang 簡國璋
1992 Tai L. Huang 黃泰郎 George Chang 張佐本
1993 Edward H. Lee 李賢淇 總協調人
1994 Bill Wu 吳倍茂 Chong-Chou Lee 李宗洲
1995 Ming H. Chow 周明宏 Paul B. Hshieh 謝博六
1996 Ing-Hour Lin 林英侯 Kwei-Ling Chen 陳桂鈐
1997 Ching-San Huang 黃慶三 Robert Chou 周仕培
1998 Robert Chou 周仕培 Fu-Lian Hsu 許福連
1999 Fu-Lian Hsu 許福連 Alice Tuan 段春黎
2000 Jake Tung 董宏雄 Eugene Wei 魏靖松
2001 Rong C. Shieh 謝榮春 Chiao Jung Wang 王巧蓉
2002 Hsin-Chi Huang 黃信治 Chi-Shung Cheng 鄭志雄
2003 Zurnpeeng Ngg 黃俊平 Gaines Ho 何鎮山
2004 Tom Y. Yang 楊玉同 Min-Yi Chang 張敏儀
2005 Mei Huang 黃美月 Yi-Der Chen 陳義德
2006 Mei-Chin van der Wees 陳美津 Zei-Pao Huang 陳瑞寶
2007 Koklioong Loa 賴國龍 Kuan-tsae Huang 黃光彩
2008 Kwei-Yang Ben Chang 張貴洋 N/A
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

For more information, please click : 138. 我們的歷史從這裡開始/陳淮崇/2015/05

 

Source from 華府台灣同鄉會四十週年特刊 11/2008

Posted in 02/2018